Update: lopende acties in de wijk en het gebied (2019) - Geerpark
Aanplanten in de openbare ruimte Goede Morgen
20 februari 2020

Update: lopende acties in de wijk en het gebied (2019)

Donderdag 2 oktober kwamen Geerparkers en omwonenden bij elkaar in Morgenland. Samen gingen we aan de slag met de aandachtspunten uit het bewonersonderzoek en wijkgesprekken eerder dit jaar. Hieronder geven wij een terugkoppeling van de door jullie genoemde aandachtspunten en de resultaten en acties die hieruit voortkomen:

Verkeer en parkeren

 • Ranonkel
  Hier komen geen verkeerspaaltjes; hier kun je laden en lossen.
 • Juiste adressen
  Alle adressen in Geerpark zijn na het verkrijgen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangemeld in de gemeentelijke basisadministratie. Bedrijven kunnen gebruik maken van deze adresgegevens. Vaak blijkt dat bedrijven hun administratie niet snel bijwerken. Helaas kunnen wij hier niets aan doen. Richting de hulpdiensten hebben wij nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht gebracht hoe Geerpark bereikbaar is.
 • Verkeersveiligheid, met name bij uitgangswegen, omleiding bouwverkeer en staat van de wegen
  Voorlopig hebben we zeker nog een mix van bouwverkeer en ‘gewoon verkeer’. Helaas kunnen we niet sneller woonrijp maken. We volgen de oplevering van de woningen en houden rekening met het bouwverkeer dat nog door de straat rijdt. Inmiddels wordt het bouwverkeer beter omgeleid nu ook de aansluiting bij de Tuinbouwweg gereed is.De bouwwegen worden met enige regelmaat nagekeken en daar waar nodig worden schades hersteld. Op verzoek van bewoners zijn er drempels gekomen. In de Lisdodde komen er nog 2. Nu er een besluit is genomen over de komgrenzen, gaan we een 30 km-zone instellen. Hier zullen wij ook over communiceren.
 • Overlast door verkeerd parkeren in de straten
  Als er bouwrijp wordt gemaakt,  kunnen we dit niet handhaven; er zijn immers nog geen duidelijke parkeervakken en er staan geen borden. Daar waar gedeeltes woonrijp zijn gemaakt, kan gekeken worden of men zich aan de ‘ongeschreven regels’ houdt om in de vakken te parkeren. Daar waar dit niet lukt kan een parkeerzone worden ingesteld. Dit haalt wel de flexibiliteit van het parkeren weg. Het heeft de voorkeur om eerst te kijken of het kan worden opgelost door hierover als bewoners met elkaar in gesprek te gaan.
 • De bouwweg door ‘mol’ nabij Otter 26
  Deze is inmiddels herstraat.
 • Het water is erg gevaarlijk voor jonge kinderen
  Water is altijd een plek waar je als ouders de kinderen goed in de gaten moet houden, vooral als ze nog niet zelfredzaam zijn in het water.
 • Het bouwwerk aangrenzend aan de Mol en Goede Morgen is gevaarlijk voor kinderen
  Dit is de stuwklep; onderdeel van de waterslinger. Op de avond is aangegeven dat er uit het oogpunt van veiligheid een hekje wordt geplaatst langs het hoge gedeelte van de keerwand bij de stuwput en bij de stuwput zelf. De uitstroomvoorziening kan wel als speelaanleiding worden gezien, maar het is geen officieel speeltoestel. Een hekje bij de keerwand nabij het water is daarom niet noodzakelijk.
 • Voorstel om een verbinding te maken tussen het Hof van Morgen en Priemsteeg
  Met het oog op de verkeersafwikkeling staat het bestemmingsplan deze verbinding niet toe. Los van het feit dat er veel fietsverkeer zit op de Priemsteeg wat van en naar de sportvelden fietst.
 • Bereikbaarheid naar centrum Vlijmen
  Vanuit Geerpark kun je met de fiets binnendoor naar het centrum. Met de auto via de Abt van Engelenlaan en Tuinbouwweg.
 • Herinrichting Priemsteeg
  De gemeente heeft het grotere onderhoud van de Priemsteeg opgenomen in de planning. In 2021-2023 zal er op verschillende plekken onderhoud plaatsvinden in de Priemsteeg en in 2028 groot onderhoud. Daarvoor vragen we nog even geduld. Voor vragen hiervoor kan contact worden opgenomen met het cluster Beleid en Beheer openbare Ruimte.

Nog te doen

 • Verlichting Morgenzon en Mortelweg
  – In Morgenzon staan enkele masten ter oriëntatie. Omdat er in dit gedeelte nog volop wordt gebouwd, zou het plaatsen van masten het grote bouwverkeer in de weg zitten. Daarnaast worden ze dan kapot gereden. Ons beleid is daarom om in een situatie waarin nog gebouwd wordt zo min mogelijk masten te plaatsen. We gaan kijken of het mogelijk is om 1 of 2 masten bij te plaatsen.
  – Nu de komgrens op korte termijn wordt verlegd nabij het Geerpark en op de Mortelweg is het verkeerskundig wenselijk om de gehele toegangsweg vanaf de Abt van Engelenlaan tot aan het Geerpark te verlichten. Dit gaan we dan ook oppakken.
 • Afronding Hof van Morgen
  Momenteel is het binnengedeelte woonrijp. Het gedeelte dat nog niet woonrijp is gemaakt wordt nog bereden door bouwverkeer. De verbinding gaat weg als de bouw in Goede Morgen fase 3 en 4 is afgerond. De verbinding ligt er juist voor de veiligheid.
 • Elektrische laadpalen
  De gemeente Heusden heeft het plaatsen van publieke laadpalen uitbesteed. Daarom kunnen particulieren zelf een laadpaal aanvragen (voor zover het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein niet mogelijk is). Daarna gaan de Nuon en de gemeente Heusden er gezamenlijk mee aan de slag – al zit er soms wel aardig wat tijd tussen aanvraag en plaatsing.
  Let wel: vanwege het aflopen van de huidige concessie en het nog niet gereed zijn van de volgende concessie, zal het van 22 januari 2020 tot en met mei (schatting) 2020 niet mogelijk zijn om laadpalen aan te vragen.
 • Zorgen over aansluiting op Abt van Engelenlaan
  De veiligheid van de aansluiting op de Abt van Engelenlaan wordt onderzocht en er wordt gekeken naar mogelijke (tijdelijke) maatregelen. Lees hier meer. 
 • Komt er een bushalte in Geerpark?
  Dit is aan Arriva. Wij zullen het nog een keer bij hen navragen, maar verwachten niet dat er een bushalte komt. De wegen (inrichting en snelheidsregime) door Geerpark zijn namelijk niet optimaal voor busverkeer toegankelijk. Daarmee is de kans klein dat Arriva deze route gaat rijden en er een bushalte in Geerpark komt.
 • Woonrijp maken van Goede Morgen verloopt niet geheel volgens de planning conform de info op de website
  Op Facebook en op de website is de actuele planning doorgeven. Hier is inmiddels actie op ondernomen.

Hondenpoep

 • Meer containers voor hondenpoep en vuil
  Inmiddels zijn er al containers geplaatst. Beugels en betonvoeten zijn geleverd. Het plaatsen van de overige containers wordt in gang gezet.

Nog te doen

 • Overlast hondenpoep en niet aangelijnde honden in het park
  De aanlijn- en opruimplicht geldt alleen binnen de bebouwde kom. Omdat Geerpark grotendeels buiten de bebouwde kom ligt, konden we hierop niet handhaven. De komgrenzen zijn inmiddels vastgesteld. Medio januari zullen de komborden geplaatst worden, dan is handhaven wel mogelijk.
 • Hondenuitlaatplek
  Als er vanuit Geerpark voldoende vraag naar is en voldoende draagvlak voor is, dan kan deze worden aangelegd. Buurt Bestuurt is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

(Zwerf)afval

 • Overlast afval in wijk
  De woonwijk is nog volop in ontwikkeling. Uiteraard vragen wij ontwikkelende partijen om bouwplaatsen en omgeving netjes achter te laten. Dit kun je ook rechtstreeks bij hen melden. Daarnaast vragen wij om jullie begrip en het ook zelf nemen van verantwoordelijkheid.
 • Meer prullenbakken en afvalcontainers in het park
  De afspraak in Geerpark is dat er geen afvalbakken komen in een duurzame wijk. We verzoeken iedereen om het afval mee terug naar huis te nemen.
 • Bestrating aanleggen waar kliko moet komen (niet in het groen)
  Per locatie wordt beoordeeld of dit nodig is.
 • Strenger zijn op ophalen containers: ze staan soms dagen buiten
  Handhaving kan hiervoor worden ingeschakeld, maar wij vragen jullie om dit als bewoners eerst met elkaar te bespreken.
 • Het gebeurt met enige regelmaat dat de afvalcontainers vol zitten
  De Afvalstoffendienst ziet op afstand hoe ver een ondergrondse container is gevuld. Bij een vullingsgraad 65-70% wordt de ondergrondse container leeg gemaakt. Het komt wel eens voor dat er teveel afval in de trommel (inwerpopening) van de ondergrondse container wordt gedaan. Hierdoor kan de container een ‘verklemming’ aangeven, wat erop lijkt dat de container vol is. Ook hiervan ontvangt de Afvalstoffendienst een melding waarop actie ondernomen wordt om de ‘verklemming’ te verhelpen.
 • Er wordt veel te hard gereden door de vuilophaaldienst die de ondergrondse containers leegt
  Wij hebben dit gemeld bij de Afvalstoffendienst.
 • Het komt regelmatig voor dat het GFT niet wordt opgehaald
  Dat is vervelend en goed om dit ook zelf te melden bij de Afvalstoffendienst, die alle aangeboden containers (GFT of PMD) leegt. Wanneer een container is vergeten, kun je ook contact opnemen met de Afvalstoffendienst. Ben je het niet eens met hun antwoord? Laat het dan weten aan het cluster Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Heusden, dan kijken wij wat we nog kunnen betekenen.
 • De container wordt niet altijd helemaal geleegd
  Wanneer een container op de juiste manier beladen is zou deze altijd geheel geleegd moeten kunnen worden. Als dit niet het geval is neemt u dan contact op met de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch, telefoon: (073) 615 65 75.
 • Keuze locatie ondergrondse container
  Bij de plaatsing van de ondergrondse containers hebben wij dit vooraf getoetst bij bewoners. Voor één ondergrondse container is door bewoners zelf een alternatieve locatie aangedragen die wij vervolgens hebben beoordeeld. Deze locatie bleek beter geschikt omdat het een doorgaande weg is en daardoor beter bereikbaar voor inzamelvoertuig en bewoners.

Groen en onderhoud

 • Nattigheid in de speeltuin/ bij een bui regen blijven er flinke plassen staan
  In het najaar wordt hier de ondoorlatende onderlaag diep doorgespit om zo de afwatering weer te borgen.
 • Verzoek tot het planten van meer bomen langs de waterslinger en waar het Hof van Morgen grenst aan de Mol, Egel en Bever
  De ruimte in het talud van de waterslinger is te beperkt voor het planten van bomen. Los daarvan kan het blad van de bomen negatief werken op de waterkwaliteit van de waterslinger. Omdat de bomen niet in een berm gezet kunnen worden en een afstand tot de rijbaan noodzakelijk is, komen de bomen te laag en te dicht bij het water te staan. Bovendien is de groeiplaats daar erg vochtig waardoor veel soorten bomen er niet kunnen staan. Het aantal knotwilgen willen we beperken vanwege het intensieve onderhoud. Het planten van kleine bomen (3e orde) kan niet overal, omdat de kroon dan te ver over de weg heen komt en auto’s er last van hebben. Grotere bomen (1e of 2e orde) kunnen alleen als deze goed opgekroond worden en geen schaduwwerking hebben op zonnepanelen van naastgelegen huizen. Om die redenen is het niet mogelijk/wenselijk bomen te planten aan die zijde van de waterslinger.
 • Beplanting in wijk, groen is zeer gecentreerd, voorkeur voor groen tussen huizen en op straat zelf
  Wij hebben bij de opzet van de wijk gekozen voor centraal groen; het park en de waterslinger zijn de ecologische en groene dragers. In de hofjes en buurten houden we het groen compact, met veel gras in de openbare ruimte, ook omdat we rekening willen houden met bijvoorbeeld zonnepanelen. Op eigen terrein stimuleren wij de keuze voor veel groen.
 • Wat meer bomen zodat het minder open en winderig is
  Het oogt inderdaad nog niet zo groen, maar de wijk is ook nog niet af. Dat vraagt wat geduld, want over 10 jaar ziet de wijk er zeker anders uit. Veel groen en bomen moeten nog tot volle wasdom komen. Op termijn zal het beeld dus echt veranderen.
 • Onderhoud natuur/perken
  Jullie wonen in een wijk waar we de natuur en ecologie ook bewust op verschillende plekken zijn gang laten gaan. Dat zorgt naar ons idee voor fraaie plekken en een mooie leefomgeving. Waar het kan maaien we slechts 1 keer per jaar. Waar het moet maaien we vaker (zoals het gazon binnen de hoven). De wijk ontwikkelt zich, het groen ook, dus we houden dit nauwlettend in de gaten en blijven hierover met jullie in gesprek. De spontaan opgekomen vegetatie wordt gemaaid en zo beheren we het. Dat is geen woekerend onkruid, maar natuurlijke beplanting die wordt beheerd door het een of twee keer per jaar te maaien.
 • Maaibeleid Mortelweg
  Volgens het maaibeleid wordt aan de oostzijde van de Mortelweg 4x per jaar gemaaid en aan de westzijde 1x per jaar.
 • Meer en beter groen in het voorste gedeelte hoogte Lieveheersbeestje
  Dit plangedeelte is afgerond. Hier worden geen werkzaamheden meer verricht.

Nog te doen

 • Elektriciteitskasten
  Door de hele wijk komen elektriciteitskasten. De grijze trafo’s krijgen een groene kleur, de kleine kastjes blijven grijs.
 • In de Mortelweg staan eiken en daardoor is er veel last van processierups. Wat gaat de gemeente daaraan doen?
  Mogelijk ontstaat nieuw beleid hiervoor vanwege de problematiek afgelopen zomer. De methode wordt nog onderzocht en dit najaar voorgelegd aan het college; waarschijnlijk wordt in het voorjaar preventief gespoten en in de zomer worden de nesten weggezogen.

Plannen en Inrichting

 • Plannen park beter doordenken zodat werkzaamheden niet opnieuw gedaan hoeven te worden (onnodige kosten)
  De terp was nog niet definitief en kon nog aangepast worden, wat ook is gebeurd tijdens de verdere afronding van het park. Daarnaast is de gralux vervangen door asfalt (pad om de boomgaard) om te kunnen skeeleren. Dit alles gaf weinig meerkosten.
 • Prijsstelling en straatbeeld (te dicht op elkaar gebouwd/ enge straten)
  Vanuit de stedenbouwkundige visie is het een bewuste keuze geweest om te gaan voor veel openbare ruimte in het park en langs de waterslinger en het compacter te houden in de hoven/ woongebieden.
 • Voorzieningen als winkels, scholen, koffie/terras, buurtwinkeltje, boerderijtje
  Dit is niet voorzien in Geerpark.
 • Blijf samen met bewoners kijken naar mogelijkheden om het woongenot optimaal te krijgen. Het is jammer dat huizen verkocht worden onder een masterplan dat al lang niet meer aan de orde is. Wij blijven zoveel mogelijk handelen in de geest van het masterplan. Er is geen welstandscommissie, maar er is wel aandacht voor beeldkwaliteit bij projectbouw.
 • Attentie borden ivm kinderen die er spelen
  In het Geerpark willen we alleen noodzakelijke bebording plaatsen, dan behoudt het de attentiewaarde en gaat het niet ten kosten van de fraaie omgeving. Daarnaast is Geerpark een wijk met veel kinderen en is het belangrijk dat de bewoners hier hun rijgedrag op aanpassen.
 • Meer patio/gelijkvloerse woningen met grotere leefruimte en groter perceel dan project dat 2e helft 2018 in de verkoop is gekomen. Vergelijkbaar met 1e aanbod gelijkvloerse woningen van project Marienhof uit november 2015 met alle uitbreiding opties
  Wij houden de behoefte van de woningmarkt zeker in de gaten. Het klopt dat er vraag is naar patio/gelijkvloerse woningen. Wij bespreken dit met ontwikkelaars. Ook kan dit gerealiseerd worden door zelf te bouwen op een vrije kavel.
 • Ranonkel 26: grens huur koop.
  Dit is onder de aandacht van ontwikkelaar, gemeente en Woonveste. Nadere afspraken zijn gemaakt.

Nog te doen

 • Met name rondom de waterslinger en speeltuin zouden bankjes in het groen mooi zijn
  Hier kunnen we naar kijken, bijvoorbeeld door het verplaatsen van een bankje/picknickset van de jeu de boules locatie naar het strand.
 • Meer speeltoestellen
  Wij hebben het spelen voor oudere kinderen en jongere kinderen (onder begeleiding) vooral gecentreerd in het park. Per fase wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de jongste jeugd (0-4 jaar ) om in de verschillende hoven te kunnen spelen. Heb je op dit gebied wensen, maakt ze bij Buurt Bestuurt bekend.
 • Het gedeelte aan de Waterspin afronden (betonblokken weg, bij elektriciteitshuisje beplanten en bankjes, picknicktafels plaatsen, bord bij Hooiwagen dat weg doodlopend is).
  Zodra de nieuwe brug is geplaatst, maken wij deze hoek helemaal af en kijken we hoe we dit bij de trafo het beste kunnen afwerken. Waarschijnlijk wordt deze groen geverfd. Er komen nog bomen rondom de kunstbrug.
 • Dingen helemaal afmaken ipv steeds maar half, zoals betonblokken bij de geasfalteerde stukken in het park.
  De betonblokken liggen er om te voorkomen dat er met auto’s wordt gereden. De randen van het park moeten inderdaad nog afgewerkt worden. Dit pakken we op.
 • Ontwikkeling in Morgenrood (fase 3a en 3b)
  Morgenrood bestaat uit twee delen (fase 3a en 3b). Op dit moment wordt de grond van fase 3a bouwrijp gemaakt. Hier zal in 2020 gestart worden met de bouw.
  Voor fase 3b, het deel waar nog bomen en bosschages staan, is nog geen bouwplan opgesteld. In het bestemmingsplan van Geerpark is voor dit deel wel een woonbestemming opgenomen. Deze grond is niet in eigendom van de gemeente of Woonveste. Hoe en wanneer dit deel van Geerpark ontwikkeld wordt, is afhankelijk van de plannen van de grondeigenaar.

Communicatie

 • Aangeven wanneer verwacht wordt dat de verkoop en bouw van volgende fasen van start zullen gaan
  Dit doen we steeds wanneer het mogelijk is. We communiceren dit via onder andere de website, social media, de nieuwsbrief en soms via een apart persbericht.
 • Team Geerpark heeft nog steeds een onbekend karakter. Het is niet duidelijk wat “team Geerpark” nu eigenlijk is en waar het voor staat.
  Ken je het overzicht ‘Wie doet wat in Geerpark‘ al?  Daarin staat beschreven wat Team Geerpark is en bij welke partijen je waarvoor terecht kunt.
 • Voor activiteiten wordt vaak dezelfde dag gekozen, graag meer afwisseling in dagen
  We proberen hier zeker zorgvuldig mee om te gaan, maar het is niet altijd mogelijk om het op ieders wens af te stemmen.
 • Bewonersparticipatie, directe bewoners meer betrekken bij ontwikkelingen
  Wij steken, zeker vergeleken met andere wijken, veel tijd en energie in goed contact met de bewoners. We overleggen, informeren etc, maar kunnen het helaas niet iedereen naar de zin maken. Het park is juist in overleg met bewoners van binnen en buiten Geerpark tot stand gekomen. Heb je punten die je wilt delen, schiet Astrid Pieters even aan als ze in de wijk is, deel het met Buurt Bestuurt of mail specifieke vragen naar info@heusden.nl.
 • Stukje Egel, Mol wordt nergens bij betrokkenen er is geen samenhang bewoners met name het gedeelte Morgen 1
  Alle bewoners van heel Geerpark worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en samenhang te bevorderen, maar we verplichten niemand. Wij richten de communicatie aan heel Geerpark en sluiten daarin niemand uit.
 • Veel zonnepalen ter compensatie van het hoge energieverbruik is wat anders dan energiezuinig. Ik merk dat dit in de marketing niet altijd zo scherp wordt neergezet. Hetzelfde als NOM woningen. Je dient de afschrijving van de installatie ook mee te tellen in het vergelijk met traditionele verwarming.
  Het is zeker belangrijk dat hier zorgvuldig over wordt gecommuniceerd door de ontwikkelaar. Wij hebben dit ook met hen besproken.
 • Niet iedereen is al digitaal ingesteld. De suggestie is gedaan om nieuwe bewoners thuis bezoeken en vragen wat zij voor de wijk kunnen en willen betekenen.
  Wij houden er rekening mee dat niet iedereen digitaal te bereiken is. En met Buurt Bestuurt en de ontwikkelaars zorgen wij voor goede communicatie richting nieuwe bewoners en dat zij zich welkom voelen in de wijk en ook weten waar ze kunnen aangeven wat ze willen betekenen.
 • Het Geerpark komt naar u toe. Bijvoorbeeld nieuwe bewoners opzoeken en meteen vragen wat zij kunnen en willen betekenen voor leefbaarheid en mogelijk veiligheid, etc
  Dit ligt vooral bij Buurt Bestuurt en zij doen dit al actief en we zetten – zeker in vergelijking met andere wijken – flink in op de communicatie voor Geerpark, ook richting nieuwe bewoners.

Nog te doen

 • Communicatie en contact ontwikkelaars is lastig en soms zelfs slecht
  Het is goed dat dit wordt aangegeven, maar spreek hen er ook op aan op het moment dat dit zich (weer) voordoet. Wij koppelen het ook terug, maar voor hen is het prettig om ook concrete voorbeelden of situaties te horen zodra deze zich voordoen. Dan kan meteen gekeken worden waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Papieren kaart van de wijk met de straatnamen er in. Voor de bewoners maar ook voor de potentiële bewoners zou dat heel handig zijn. Bijvoorbeeld verwerkt in een flyer met de “huisregels” van Geerpark zoals bijvoorbeeld waar de ondergrondse containers staan, honden aan de lijn, niet parkeren aan de straat. Kortom een samenvatting op een leuke manier van de afspraken en bijvoorbeeld wat Buurt Bestuurt doet e.d.
  In de communicatie, zoals op de website, in de nieuwsbrief, indien nodig heel gericht, vermelden wij al veel van deze punten. Het is inderdaad goed om dit ook voor nieuwe bewoners te blijven herhalen. Wij kijken hier nog opnieuw naar en bespreken dit ook met Buurt Bestuurt.

Overige ontwikkelingen

 • Bewoners blijven graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in Geerpark.
  Dat doen we graag en met plezier. Het kan alleen soms zo zijn dat wij achter de schermen hard werken, maar daarover nog niet kunnen communiceren. Zodra het kan, laten wij van ons horen!
 • (Geluids)overlast VV Haarsteeg
  Geerpark is gelegen naast een sportpark, dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat hier geluiden van te horen zijn. VV Haarsteeg mag dagelijks geopend zijn op basis van de APV van 7.00 uur tot 24.00 uur of langer als ze een ontheffing hebben. Na die tijden mag er dus sowieso niemand meer aanwezig zijn en er dus ook geen geluid meer zijn. Als de vereniging een ontheffing heeft, mogen ze van maandag t/m vrijdag tot uiterlijk 1.00 uur en zaterdag en zondag tot uiterlijk 2.00 uur geopend zijn. Een ontheffing is uiteraard incidenteel. Zowel gemeente als politie heeft op verschillende momenten contact gehad met VV Haarsteeg. Het bestuur geeft aan er alles aan te doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Verder is het belangrijk om geluidsoverlast te blijven melden via 0900-8844 bij de politie.

Heb je vragen op opmerkingen? Dan kan je ons altijd bereiken via:info@heusden.nl.