Update: lopende acties in de wijk en het gebied - Geerpark
16 september: Opening cultureel seizoen bij Mariënkroon
12 september 2017
Basisschoolkinderen wandelen door Geerpark op Dag van de Duurzaamheid
9 oktober 2017

Update: lopende acties in de wijk en het gebied

Woensdag 30 augustus kwamen Geerparkers en omwonenden bij elkaar in Abdijhof Mariënkroon. Samen met team Geerpark gingen aanwezigen aan de slag met de aandachtspunten uit het bewonersonderzoek en wijkgesprekken eerder dit jaar. Lees hier de aandachtspunten die door jullie genoemd zijn en de resultaten en acties die hieruit voorkomen:

Verkeer en parkeren

 • Pas na het definitief bestraten van Lieveheersbeestje komt het verkeerspaaltje aan het begin van Loopkever terug. Er komt nog een paaltje, waarschijnlijk ter hoogte van Loopkever 1.
 • Er staat inmiddels een bouwhek op de dam, tussen de waterpartijen aan het einde van Loopkever. Als de bouw van start gaat, kan dit wijzigen.
 • Ranonkel krijgt geen verkeerspaaltjes; hier kun je laden en lossen.
 • Adressen in Geerpark worden niet herkend. Ook al zijn alle adressen na het verkrijgen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangemeld in de gemeentelijke basisadministratie. Bedrijven kunnen gebruik maken van deze adresgegevens. Vaak blijkt dat bedrijven hun administratie niet snel bijwerken. Helaas kunnen wij hier niets aan doen.

Wat nog volgt:

 • Auto’s rijden de hard in Loopkever. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren als kinderen bij het speelplekje (tussen de appartementen) oversteken. Op het moment dat Loopkever definitief is bestraat, komen de verkeerspaaltjes terug waardoor geen autoverkeer meer mogelijk is.
 • De gemeente kijkt nog naar een oplossing voor de parkeerproblemen bij Egel. 

Hondenpoep

 • Geerpark is nu nog een wijk in aanbouw. Daarom plaatsen we liever zo min mogelijk bordjes. We plaatsen alleen verbodsborden voor honden op veldjes waar speeltoestellen staan als bewoners hiervoor een verzoek doen.
 • Het is belangrijk dat bewoners in de wijk elkaar aanspreken op het aanlijnen en opruimten van hondenpoep. Komen jullie er niet uit, dan kan de BOA ingezet worden na aanpassing van de komgrenzen.
 • Hondenuitrenveld of hondenpoepcontainers: bewoners kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Bij voldoende draagvlak in de buurt, bekijkt de gemeente wat mogelijk is.

Wat nog volgt:

 • De aanlijn- en opruimplicht geldt alleen binnen de bebouwde kom. Omdat Geerpark grotendeels buiten de bebouwde kom ligt, kunnen we hierop niet handhaven. Begin volgend jaar is een aanpassing van de komgrenzen en valt Geerpark wel binnen de bebouwde kom. Dan is handhaven wel mogelijk.

(Zwerf)afval

Sinds juni brengen jullie het restafval in Geerpark zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer. Op dit moment is er één container in Geerpark, aan de Duizendpoot. Voor Geerpark is een aparte enquête uitgezet onder de (toekomstige) bewoners voor drie extra containers. Het college heeft alle opmerkingen en suggesties voor alternatieve locaties geanalyseerd en mede op basis hiervan de volgende drie locaties vastgesteld:

 1. Noordelijke ontsluitingsweg bij parkeerterrein.
 2. Geerpark, noordzijde park.
 3. Haagwinde, ingang noordelijk parkeerterrein.

Deze drie containers worden fasegewijs geplaatst, te beginnen met de container aan de noordzijde van het park. Deze zal naar verwachting in oktober worden geplaatst. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van de container aan de Duizendpoot of van alle andere containers in de gemeente.

Onkruid groei

 • Het Laarzenpad is onder handen genomen. Er wordt volop gemaaid en gezaaid in Geerpark: alle waterpartijen, taluds en bermen worden in de komende weken gemaaid. Ongewenste kruiden en ruwe grassen worden gemaaid en afgevoerd. De ingezaaide stroken krijgen tijdelijke palen en draad als afscheiding. Zo ontstaat daar een mooie grasmat die vanaf volgend jaar ook gemaaid wordt.

Wat nog volgt:

 • Door de hele wijk komen elektriciteitskasten. De grijze trafo’s krijgen een groene kleur, de kleine kastjes blijven grijs. Deze zijn eigendom van Enexis.

Overige ontwikkelingen

 • In Geerpark gebruiken we rode en blauwe slangen? Dit zijn drainageslangen die nodig zijn voor het bouwrijp maken van Geerpark. De slangen verdwijnen uiteindelijk.
 • Bewoners willen graag een speelveld vlakbij het park. In de woonhofjes is ruimte om – in overleg met de bewoners – speeltoestellen voor kleine kinderen te plaatsen. In het park is rekening gehouden met speelvoorzieningen voor de oudere jeugd. Zo is het samen met bewoners afgesproken.
 • Bewoners blijven graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in Geerpark. Dat doen we graag en met plezier. Het kan alleen soms zo zijn dat wij achter de schermen hard werken, maar daarover nog niet kunnen communiceren. Zodra het kan, laten wij van ons horen!

Heb je vragen op opmerkingen? Dan kan je ons altijd bereiken via:info@heusden.nl.